معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار:


معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد با تاكيد بر توجه به ارزيابي اثرات اجتماعي و فرهنگي در مديريت مصرف آب گفت: فعاليت سازمان هاي مردم نهاد منطبق بر طرح آمايش استان برنامه ريزي و جهت دهي شود.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، روز سه شنبه 22 خردادماه جلسه مشترك كارگروه تخصصي تشكل هاي مردم نهاد مديريت بحران و كميسيون ارتقاي امنيت اجتماعي استان به رياست معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در اين جلسه بيان كرد: يكي از خاستگاه هاي اصلي ظهور و بروز و نيز تقويت فعاليت سازمان هاي مردم نهاد عرصه بحران هاي طبيعي است كه سازمان صليب سرخ جهاني و هلال احمر نمود فعاليت غير دولتي در اين عرصه هستند.
«محمدعلي طالبي» افزود: هنر دستگاه هاي مسئول فراهم كردن نفش آفريني سازمان هاي مردم نهاد در عرصه مديريت بحران است و از سوي ديگر هنر سازمان هاي مردم نهاد نيز جلب مشاركت عمومي براي اجراي برنامه هايي در اين عرصه است.
طالبي ادامه داد: در تمام دنيا سازمان هاي مردم نهاد مرجع جذب كمك هاي مردمي هستند و حتي ورزشكاران و چهره هاي محبوب هنري به خدمت سازمان هاي مردمي غيردولتي درمي آيند كه در كشور ما هنوز چنين ظرفيتي به وجود نيامده است.
وي خاطرنشان كرد: بايد اين مسائل آسيب شناسي شده تا موانع حضور سازمان هاي مردم نهاد و گروه هاي مرجع در عرصه مديريت مسائل اجتماعي و جامعه فراهم شود.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار گفت: محيط‌زيست مي تواند عرصه حضور گروه هاي مرجع باشد و فعاليت سازمان هاي مردم نهاد جزء جدايي ناپذير از اين مفهوم است كه خوشبختانه امروز در كشور و استان نيز اين حضور نهادينه شده و بايد براين مبنا شرايط نقش آفريني گروه هاي مرجع مثل روحانيون و هيئت هاي مذهبي را با توجه به اثرگذاري آن ها فراهم كنيم.
طالبي ادامه داد: به جاي جذب همكاري هاي موضوعي از سوي سازمان هاي مردم نهاد بايد به سمت تدوين برنامه هاي جامع و هدفمند با توجه به طرح آمايش استان و ضرورت هاي پيش رو برنامه ريزي و با بهره مندي از تمام ظرفيت ها براي ساماندهي مسائل اجتماعي اقدام كرد.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در پايان سخنان خود بيان كرد: توجه به ارزيابي اثرات اجتماعي و فرهنگي در مسئله مديريت مصرف و انتقال آب از اهميت بالايي برخوردار است و ضروري است در اقدامات پيش رو  مورد توجه قرار گيرد.
گفتني است در اين جلسه  تبادل نظر و  گزارش اقدامات انجام شده در خصوص راه اندازي شبكه هماهنگي سازمان هاي مردم نهاد مديريت بحران استان، معرفي طرح «سفيران سبز»  در خصوص بهره مندي از ظرفيت هاي روحانيت و نهادهاي مذهبي در كاهش بحران هاي زيست محيطي و هم انديشي با موضوع بررسي پيامدهاي اجتماعي كمبود منابع آب در استان نيز صورت گرفت.
 


آدرس کوتاه :