شناسه : 87892508
مديركل پدافند غيرعامل استانداري مطرح كرد:


مديركل پدافند غيرعامل استانداري يزد با تأكيد بر ضرورت ارتقاي توانمندي و آمادگي نيروهاي امدادي و عملياتي استان در برابر تهديدات شيميايي گفت: كارگاه آموزشي، تخصّصي پدافند شيميايي به همين منظور با حضور بيش از 750 نفر به مدت سه روز در استان در حال برگزاري است.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، كارگاه تخصّصي و آموزشي پدافند شيميايي روز سه شنبه دهم اسفندماه با حضور مديركل پدافند غيرعامل استانداري و جمعي از اساتيد سازمان پدافند غيرعامل كشور با همكاري دانشگاه علوم پزشكي آيت الله شهيد صدوقي (ره) يزد در مركز آموزشي CBRNE  زنده ياد «محمدحسين جوكار» يزد برگزار شد.
مديركل پدافند غيرعامل استانداري در اين كارگاه آموزشي به تاريخچه پدافند غيرعامل اشاره و بيان كرد: ايرانيان همواره در حوزۀ پدافند غيرعامل پيشتاز بوده اند و اين پيشگامي را در معماري و ساخت بناها شاهد بوده ايم.
«محمدصادق طهماسبي» با اشاره به ضرورت آموزش و فرهنگ سازي در حوزه پدافند شيميايي ادامه داد: با توجه به رويكردهاي جدید زندگي و تغييراتي كه در جامعه امروز شاهد آن هستيم، نيازمند آموزش و ارتقاي آمادگي در اين حوزه مي باشيم.
وي افزود: اقدامات در حوزه پدافند شيميايي تمامي برنامه ها، كارها و فعاليتهايي را شامل مي شود كه با هدف كاهش تهديدات شيميايي، كاهش آسيب پذيري در برابر اين تهديدات و تسهيل مديريت بحران در صورت وقوع تهديدهای شيميايي، منطبق با اصول و معيارهاي پدافند غيرعامل انجام مي گيرد.
طهماسبي خاطرنشان كرد: در سياست گذاري، هدايت و راهبري اقدامات پدافند شيميايي، توجه به اشتراكهاي ساير حوزه هاي پدافندي مانند پدافند زيستي، كالبدي و سايبري ضروري است و به عبارت ديگر در بسياري موارد انجام اقدامات پدافند شيميايي، بدون تعامل و هم افزايي ساير حوزه هاي پدافندي و دستگاههای مرتبط امكان پذير نيست.
مديركل پدافند غيرعامل استانداري به اهميت كارگاه آموزشي تخصّصي پدافند شيميايي اشاره كرد و گفت: اين دوره آموزشي با حضور بيش از 750 نفر از مديران، كارشناسان، رابطان حوزه پدافند غيرعامل و نيروهاي عملياتي و امدادی دستگاههاي اجرايي در مقابله با تهديدات و مخاطرات شيميايي به مدت سه روز در حال برگزاري است.
طهماسبي در پايان سخنان خود از افتتاح رسمي مركز آموزشي و مهارت آموزي CBRNE استان شامل اورژانس پيش بيمارستاني و رفع آلودگي اوليه، اورژانس بيمارستاني، واحد تحقيقات، پژوهش، آموزش و مديريت به منظور آموزش نيروهاي امدادي و عملياتي استان براي مقابله با خطرهاي شيميايي، بيولوژيك، راديواكتيو، هسته اي و انفجاري با حضور مسئولان و مقامات كشوري در آينده اي نزديك خبر داد.