اهمیت مسائل زیست محیطی در علوم اجتماعی عاملی برای مشارکت اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی در برگزاری همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب شد.


اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با برگزاری یک پنل تخصصی با عنوان آب، قنات و مسائل اجتماعی که با حضور اساتید برجسته کشوری برگزار خواهد شد، در همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب مشارکت فعال خواهد داشت.
این مشارکت در راستای اهمیت مسائل زیست محیطی در علوم اجتماعی و یکی از محورهای این همایش با عنوان «ابعاد اجتماعی- اقتصادی مدیریت سنتی آب و قنات» است.
آدرس کوتاه :