شناسه : 97539175
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد:


براي مقابله با بيماري ايدز بايد دستگاههاي اجرايي استان از جنبه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و درماني داراي يك وحدت رويه و انسجام باشند.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد"جواديان زاده" در جلسه استاني نظارت بر اجراي برنامه استراژيك ملي كنترل عفونت،  بيماري ايدز را بلاي خانمان براندازي دانست كه در قرن بيستم دامنگير بشريت شده  و مقابله با امواج اين بيماري نيازمند تلاشهاي گسترده ايي در حوزه هاي مختلف مي طلبد.
مدير كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري با اشاره به لزوم همبستگي و آمادگي لازم در بين دستگاههاي اجرايي گفت: براي برخورد با بيماري ايدز بايد از جنبه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و درماني وجود يك وحدت رويه و انسجام وجود داشته باشد.
وي افزود: يكي از مواردي كه در خصوص اين بيماري نياز به فرهنگ سازي دارد تابوي صحبت كردن درباره ايدز در سطح جامعه است چرا كه در بسياري از مواقع همين تابو خود به عاملي باز دارنده در راه مقابله با بيماري ايدز تبديل مي شود.
جواديان زاده بر نقش رسانه ها تاكيد كرد و افزود: رسانه ها نقش مهمي بر عهده دارند و مي توانند با تغيير در نگرش مردم نسبت به اين بيماري نقش مهمي را ايفا نمايند.
در اين جلسه همچنين دكتر لطفي معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد صدوقي(ره) به عوامل موثر در گسترش بيماري ايدز از جمله اعتياد اشاره كرد و برنامه هاي معاونت در اين خصوص را تشريح كرد.