شناسه : 21404185


ارتباط تلفني با سيد محمد رضا سيد حسيني معاون هماهنگي امور عمراني استاندار