شناسه : 23073561


ارتباط تلفني با هادي مقيمي مديركل دفتر امور روستايي با صداي مركز يزد