شناسه : 17571687


ارتباط تلفني با عباسعلی رضایی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار يزد پيرامون برنامه های هفته پژوهش