شناسه : 12867605


ارتباط تلفني با احمد ترحمي مدير كل امنيتي ، انتظامي استاندار و سرپرست پدافند غيرعامل استان پيرامون برنامه هاي گرامي داشت هفته پدافند غيرعامل