شناسه : 7271100


ارتباط تلفني با داود پاك طينت دبير ستاد بزرگداشت هفته دولت در استان