شناسه : 10360832


ارتباط تلفني با محمد رضا بابايي معاون برنامه ريزي استاندار يزد پيرامون آغاز سرشماري كشاورزي