مدیر روابط عمومی نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه امید با اشاره به نقش تاثیرگذار فیلم در جامعه گفت: در واقع نقش هنرمندان تلنگر زدن به جامعه است چراکه اگر وظایفی مانند اطلاع رسانی، آموزش و سرگرمی را برای رسانه ها در نظر بگیریم، بحث آموزش و آگاه سازی در درون جشنواره ها مستقیماً پررنگ نمی شود.

داود پاک طینت در گفتگو با خبرنگار جشنواره ملی فیلم کوتاه امید افزود: به نظرم جشنواره امید می تواند با بخش های مختلف خود همچون برپایی نمایشگاهها، اکران فیلم ها و راه اندازی سینمای سیار که در روستاها در حال اجراست در واقع مردم را به این فکر بیاندازد که چقدر مباحث بحرانی مهم است. اینکه که چقدر در مواقع بحرانی می توانند تاب بیاورند و آمادگی شان در هنگام وقوع حوادث چقدر است؟
وی با بیان اینکه نقش مهم جشنواره ها جلب توجه افکارعمومی به یک موضوع خاص است اظهار امیدواری کرد: جشنواره ملی فیلم کوتاه امید که به بحث بحران تمرکز دارد بتواند افکار عمومی را به سمت این موضوع جلب کند.
مدیر روابط عمومی نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه امید گفت: اگر ما بتوانیم تلنگری به جامعه بزنیم و هنرمندان هم با ساخت آثار فاخر بتوانند مدیران و مردم را به سهم خود به موضوع بحران حساس کنند؛ مطمئناً هر کسی به این فکر فرو می رود که قبل، حین و بعد از بحران چه نقشی را می تواند ایفا کند در این صورت، این جشنواره می تواند بعنوان جشنواره ای موفق به حساب آید.
 
آدرس کوتاه :