معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار:


معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد با تاكيد بر تلاش جدّي در مسير تحقق دولت الكترونيك گفت: هدف از ايجاد ميز خدمت در دستگاه هاي اجرايي تكريم ارباب رجوع و رعايت حقوق شهروندي است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز شنبه نهم تيرماه، دومين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان در سال جاري به رياست معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد و با حضور اعضاي شورا با هدف ارزيابي و بررسي آخرين وضعيت ارائه خدمات دستگاه هاي اجرايي از طريق ميز خدمت برگزار شد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار در اين نشست بيان كرد: اجراي طرح ميز خدمت در دستگاه هاي اجرايي مورد آسيب شناسي قرار گرفته است و موارد ابهام انگيز نسبت به اين موضوع به ساختار و پيشينه نامناسب نظام اداري بر مي گردد و اينكه شخص رئيس جمهوري با فهم و اراده بالا براي اصلاح آن وارد شده اند، گامي رو به جلو است.
«علي زيني وند» افزود: صدا و سيما، رسانه ها و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان از جايگاه و شيوه ارائه اين طرح با مردم صحبت كنند زيرا لازمه اجراي موفق هر طرحي اقناع سازي و اطلاع رساني مناسب نسبت به جنبه هاي مختلف آن موضوع مي باشد.
زيني وند اظهار كرد: هدف از اجراي طرح ميز خدمت تكريم ارباب رجوع و رعايت حقوق شهروندي ،جلوگيري از فساد اداري و سرگرداني مردم در سازمان ها و مجموعه هايي است كه نياز به خدمت دارند.
وي يادآور شد: ضرورت دارد هدف از ايجاد ميز خدمت براي جامعه و مردم تبيين شود و با توجه به اهتمام دولت تدبير و اميد نسبت به اجراي اين موضوع، تمام دستگاه هاي اجرايي موظف به تحقق و اجراي شايسته اين امر هستند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار گفت: ميز خدمت فضايي است كه اجرا و تحقق اهداف آن زمينه موثري براي ورود به اجرايي شدن اهداف دولت الكترونيك مي باشد و با توجه به ديدگاه ها و زيرساخت هايي كه در استان يزد وجود دارد مي توان به عنوان الگويي موفق و پيشتاز در اجرا و استقرار دولت الكترونيك عمل كرد.
وي افزود: شايسته است براي اجراي موفق اين طرح از ديدگاه دانشگاهيان و متخصصان در حوزه اداري نيز مشورت گرفته و ايده هاي خوب اجرايي شوند.
زيني وند با تاكيد بر به كارگيري افراد موثر و توجيه در ايجاد ميز خدمت براي تسهيل كار ارباب رجوع گفت: اگر خدماتي نياز به مذاكره و حضور به واحدهاي مختلف سازماني داشته باشد ، نه تنها ميز خدمت مانعي براي آن نمي باشد بلكه آن فرآيند را سرعت مي بخشد و مراجعان علاوه بر اين موضوع مي توانند از ساير قابليت هاي اجرايي نيز بهره مند شوند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار در پايان بيان كرد: توجه به تمركززدايي و واگذاري فعاليت ها در رده كارشناسي و كميته هاي تخصصي، برنامه ها و مسائل پيش رو را پخته تر و به تصميم گيري مناسب تر در شوراي راهبري توسعه مديريت استان  نيز كمك مي كند كه ضروري است براين اساس كميته هاي زير مجموعه در چارچوبي حرفه اي و با دقت تشكيل شوند.
 


آدرس کوتاه :