شناسه : 98541212
استاندار يزد:


استاندار يزد گفت: در رابطه با تكثير و پرورش ماهي تيلاپيا در استان، از منظر علمي، موردي كه مغاير با اصول زيست محيطي باشد نمي بينيم و بر اساس همين اصل، تمامي فعالين بخشهاي دولتي، خصوصي و تعاوني، ميتوانند در اين زمينه در استان وارد شده و به توليد بپردازند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، نشست بررسي نحوه پرورش و توليد ماهي تيلاپيا در استان با حضور معاون آبزي پروري سازمان شيلات كشور و كارشناساني از كشور انگلستان، صبح سه شنبه 9 آبانماه 1396 به رياست " سيد محمد ميرمحمدي" در سالن زنده ياد حميديا برگزار شد.
استاندار يزد در اين نشست پس از استماع گزارش ارائه شده از سوي " عبدالحي" معاون آبزي پروري سازمان شيلات كشور و همچنين سخنان كارشناسان خارجي، خاطر نشان نمود: شخصا با توجه به تحصيلاتم در حوزه منابع طبيعي و عهده دار بودن مسئوليت شيلات كشور در دهه 60، تمامي ارتباطات چرخه حياط و محيط زيست را به خوبي دريافته ام و به همين دليل كوشيدم تا در ارتباط با حل مشكل پرورش ماهي تيلاپيا در استان، با مسئولين سازمان حفاظت از محيط زيست استان، موضوع را از مسير علمي پيگيري نموده و به سرانجام برسانيم.
وي افزود: در آخرين نشستي كه با حضور خانم دكتر ابتكار رييس وقت سازمان محيط زيست كشور و تني چند از مديران اين سازمان و اساتيد دانشگاه در سازمان حفاظت از محيط زيست كشور در خصوص موضوع پرورش ماهي تيلاپيا در استان يزد، برگزار شد، اين سوال را مطرح كردم كه چرا ماهي تيلاپيا هم اكنون در آبهاي خليج فارس و درياي خزر وجود ندارد؟
" ميرمحمدي افزود" پاسخ به اين سوال به موضوع در نظر گرفتن جغرافياي گونه هاي حيواني ختم شد كه مجددا به همين پاسخ استناد نموده و عنوان كردم كه " بنابراين خود شما نيز پذيرفته ايد كه درياي خزر و خليج فارس، نميتواند زيستگاه اين نوع ماهي باشد پس با اين استناد نگراني سازمان حفاظت محيط زيست نيز مرتفع خواهد شد."
استاندار يزد تصريح كرد: ما در استان به تمام ضوابط زيست محيطي پايبند هستيم و تحقق توسعه پايدار را بدون توجه به رعايت اصول و ضوابط زيست محيطي ميسر نمي دانيم، بنابراين اساس كار ما حفظ محيط زيست و بهره برداري علمي از امكانات طبيعي است.
" ميرمحمدي" خاطر نشان نمود: هرگونه تصميمي كه در استان در ارتباط با موضوع پرورش ماهي تيلاپيا ، هم در ارتباط با واردات تيلاپياي مادر، هم واردات بچه ماهي و هم تكثير اين گونه آبزي، اخذ شده، با رعايت ضوابط سازمان محيط زيست بوده و در بحث پرورش اين ماهي نيز بسته بودن سيستم را با چرخش و اكسيژن دهي آب، ملاك عمل قرار داده ايم.
استاندار يزد تاكيد كرد: در رابطه با تكثير و پرورش ماهي تيلاپيا در استان، از منظر علمي، موردي كه مغاير با اصول زيست محيطي باشد نمي بينيم و بر اساس همين اصل، تمامي فعالين بخشهاي دولتي، خصوصي و تعاوني، ميتوانند در اين زمينه در استان وارد شده و به توليد بپردازند.
وي افزود:  استان يزد به دليل دور بودن از درياهاي آزاد و عدم وجود رودخانه ها و آبهاي روان در گستره آن و دارا بودن آبهاي لب شور كه مورد علاقه اين گونه آبزيست ، از فرصت بسياري مناسبي براي پرورش و توليد ماهي تيلاپيا بهره مي برد و قطعا با نظارت و مراقبتهاي علمي كه بر روند كار صورت مي گيرد ، مشكلي در اين خصوص رخ نخواهد داد.
استاندار يزد خاطر نشان نمود: به منظور بررسي مهاجم بودن يا نبودن اين گونه آبزي نيز، آزمايشاتي در استخرهاي پرورش اين ماهي در استان صورت گرفت و با رها ساختن گونه هاي ديگري از ماهيان، مشخص شد كه ماهي تيلاپيا هيچ گونه آسيبي نسبت به آنها نداشته و از اين منظر نيز، خطري ديگر گونه هاي آبزي را تهديد نمي كند.
" ميرمحمدي" ادامه داد: در خصوص پرورش ماهي تيلاپيا در استان، كوشيديم تا به موارد مورد تاكيد سازمان حفاظت از محيط زيست، پاسخهاي علمي و مستند بدهيم و علاوه بر اقدامات خوبي كه در اين خصوص در استان صورت گرفت، به مطالعات و تجارب ساير كشورها در اين زمينه و گزارشات سازمان خوارباز و كشاورزي ملل متحد( فائو) نيز استناد كرديم كه در همه موارد پرورش ماهي تيلاپيا در استان يزد را بدون مشكل دانسته اند.
استاندار يزد سپس به بخشي از گزارشات سازمان فائو در اين رابطه استناد نمود و خاطر نشان كرد: در اين گزارش آمده است كه در برخي از كشورهاي حاشيه خليج فارس كه در همسايگي ما قرار دارند، پرورش اين ماهي در حال انجام است و اين در حاليست كه اين كشورها، سواحل طولاني خليج فارس را در كنار خود مي بينند، و قطعا در استان يزد كه صدهاكيلومتر با آبهاي آزاد فاصله دارد، پرورش اين ماهي مشكل ساز نخواهد بود.
" ميرمحمدي" در پايان ابراز اميدواري نمود تا با پيشرفتهاي علمي و به كارگيري تكنولوژيهاي موثرتر، شاهد توليد، تكثير و پرورش ماهي تيلاپيا در بسياري از استانهاي كشور در آينده باشيم چرا كه نه تنها اين امر براي محيط زيست مشكل ساز نخواهد بود بلكه مي تواند پشتيباني براي فاكتورها و شاخصه هاي زيست محيطي نيز باشد.