شناسه : 97439301


مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد به مناسبت 15 مهرماه روز ملي روستا پيامي صادر كرد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، " محمد يارمند " در اين پيام آورده است:
روستا همواره يادآور مفاهيم ارزشمندي چون طبيعت، فطرت و حكمت است و اين هموارگي را مي توان از تداوم تمناي حضور اصحاب شهر در آن فهم نمود. سكني، مفهومي شگرف و حقيقتي گمشده است كه انسان امروز، آن را در پس زرق و برق هاي رو به فزوني شهرها،  جسته و عاقبت، جلوه هاي ناب آن را در محمل بكر روستا مي جويد.
روستا يعني روزگار وصلي كه انسان قرن بيست و يكم عالم زمين،‌ از پس خروارها سرگشتگي و سالها روندگي و دوندگي در طي طريق محتوم تجدد خويش، هنوز كه هنوز است در تمناي وصالش روان است و تاب فراموشي شهد شيرين انس با آن را ندارد.
آري.! روستا يعني فطرت شهر!!
روستا يعني انعكاس ضمير ناخودآگاه شهر رميده از خويشتن خويش. گرچه؛ ناگزير اما به غايت؛ بي ترديد..!!
روز ملي روستا؛ درنگ¬-گاهي است مغتنم براي تأمل در اين مباني و معاني ارزشمند.
روستا نبض شهر است و اين بيان؛‌ نه از روي گزافه نويسي و تكثير سطور؛ بلكه از روي واقع بيني و اعتراف به حقيقتي حتمي است.
عده اي چنين مي پندارند و چنين سخن مي پراكنند كه با حذف پديده اي به نام "روستا" از زندگي انسان امروزين،  شاهد رخداد خطيري نخواهيم بود. عده اي نيز اگرچه به اهميت و اصالت روستا واقفند؛ لكن عمق توجه آنها به اين دقيقه در حدي نازل تر از حدود مطلوب است.
در اين منظر؛ روز ملي روستا روز تلنگر نيز هست. براي ما! براي شما و براي همگان! و براي آن كه يادمان نرود: «رونق روستاها لازمه قطعي و حتمي رونق كشور است»
 و در نهايت، روز روستا روز بازخواني و بازبيني است. بازخواني آنچه كه گذشت و بازبيني آنچه كه در پيش است.
اينجانب به سهم خود؛ ضمن پاسداشت اين روز فرخنده و فرهمند، رونق بيش از پيش روستاها و قرارگيري آنها در جايگاه و شأن درخورشان را آرزومندم
باشد كه اهميت رونق روستاها در زندگي¬مان، بيش از پيش در انديشه و افكار تصميم سازان و تصميم گيران توسعه كشور سهيم گردد.