شناسه : 102588187


قائم مقام بانك مركزي، مديرعامل بانك صنعت و معدن كشور و سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري و جمعي از مديران استان از كارخانه كاشي در ميبد، نيروگاه سيكل تركيبي ونيروگاه انرژي خورشيدي بازديد كردند.