شناسه : 98882172


ديدار استاندار يزد با جمعي از فعالين اقتصادي استان



ديدار استاندار يزد با جمعي از فعالين اقتصادي استان