شناسه : 90239048


همزمان با عید مبعث؛استاندار یزد از بیماران عیادت کردهمزمان با عید مبعث؛استاندار یزد از بیماران عیادت کرد