شناسه : 56893729


ارتباط تلفني با سيد محمد ميرمحمدي استاندار يزد