مهدیه سادات حسینی مطلق
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده
شماره تماس : 03531112249
رزومه
​​​​​​​d.banovan@ostanyazd.ir
فیروزه افخمی
مرضیه محرمی
مرضیه مشتاقیان
زهرا آخوندی
فریبا گلشن
03531112251
03531112357
03531112364
03531112631
03531112212
 1. ارائه نقطه نظرات مشورتی مورد نیازاستاندار دراموربانوان
 2. اظهارنظر براساس تحقیق وپژوهش های کاربردی در زمینه های مختلف اجتماعی درجهت بهبود وضعیت زنان شهری وروستائی استان.
 3. ارزیابی گزارشهادرمورد شرایط وموقعیت زنان درسطح استان با هدف بالندگی ورشد فرهنگی آنان با درنظر گرفتن آداب ورسوم وباورهای سنتی رایج در استان وارائه نظرات مشورتی به مقام مسئول.
 4. انجام امور مشاوره درزمینه های ارتقاء منزلت اجتماعی زنان وتبیین جایگاه آنها درخانواده
 5. انجام تمهیدات لازم درجهت برپایی گردهمائی ها وجلسات مطلوب با هدف ارتقاء سطح دانش وآگاهیهای عمومی نسبت به حقوق زنان
 6. برنامه ریزی به منظور استفاده از رسانه های گروهی ، به منظور زدودن باورهای غلط ناشی از سنتهای عشیره ای وقومی وایجادتغییر نگرش نسبت به جایگاه ونقش زنان
 7. جهت دهی به تحقیقات علمی واستفاده از نتایج پژوهش های مراکز علمی ودانشگاهی برای برنامه ریزی ها.
 8. ارزیابی جایگاه زنان درمحیط اجتماعی استان وبررسی وضعیت اشتغال ومیزان جذب زنان دربازار کار وتبیین مشکلات آنان وارائه راه حل های پیشنهادی
 9. فراهم آوردن تمهیدات مناسب به منظور اشاعه وگسترش فعالیتهای اجتماعی بانوان استان درجهت جلب مشارکت فعال آنان با همکاری سازمانها ، ارگانها ونهادهایاستان وحمایت از زنان مشارکت جو درعرصه های مختلف
 10. همکاری با سازمانهاوارگانهای استان درخصوص برپایی همایشهای تخصصی ودوره های منظم آموزشی به منظور ارتقاء سطح دانش وفرهنگ جامعه زنان استان
 11. انجام بازدیدهای دوره ای از فرمانداریها به منظور آشنائی با مشکلات ومسائل فراگیر جامعه بانوان به منظور امکان برنامه ریزی های صحیح درجهت رفع مشکلات ومسائل آنان وبرگزاری جلسات مستمر
 12. اقدام به جلب همکاری مراکز دولتی وغیردولتی درجهت حل ویا تقلیل مشکلات جامعه زنان استان
 13. شناسائی بانوان موفق درسطح استان ومعرفی وحمایت از آنان با هدف ایجاد انگیزه وخود باوری دربانوان استان
 14. نظارت برروز آمد کردن آمار مربوط به شاخص های توسعه برحسب جنسیت به تفکیک شهر،بخش وروستا
 15. ارائه نظرات مشورتی به منظور گسترش وتوسعه وتجهیز مراکز تفریحی ،فرهنگی واجتماعی مناسب بانوان با همکاری ومساعدت سازمانها ، ارگانها ، افراد وموسسات خیریه وعام المنفعه استان
 16. شرکت درگردهمائی ها، جلسات وسمینارهای داخل وخارج از کشور حسب مورد