به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، محمدرضا فلاح زاده در اين ديدار با بيان اين كه استان يزد از نظر صنعت، رتبه ششم كشور را به خود اختصاص داده است گفت: اين مسئله زماني اهميت مي يابد كه بدانيم بخش عمده اي از اين سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي كه اكثرا بوميان استان هستند صورت پذيرفته است .
وي با اشاره به برداشت بي رويه از آب هاي زيرزميني ادامه داد: در حالي كه ميزان ذخيره آب هاي زيرزميني يك ميليارد و 300 ميليون متر مكعب مي باشد بيش از يك ميليارد و 500 ميليون متر مكعب از آبهاي زيرزميني برداشت مي كنيم كه اين اتفاق تبعات زيادي را به همراه خواهد داشت.
وي با تاكيد بر اهميت آب در رشد و توسعه يزد، به طرح خط دوم آبرساني به استان اشاره و آن را پروژه اي زمان بر عنوان كرد و گفت: بايد به پشتوانه مصوبه هيات دولت در اين خصوص و به دنبال آن مصوب شدن آن در سفر پرخير و بركت مقام معظم رهبري(مدظله العالي)  اجرايي شدن اين پروژه مهم و حياتي را با جديت پيگيري كنيم.
استاندار يزد با تاكيد بر جايگاه مهم اتاق بازرگاني گفت: اتاق بازرگاني استان يزد بايد در تدوين چشم انداز صنعتي و معدني، سند اشتغال و استراتژي توسعه مناطق محروم فعالانه وارد عرصه شود و نقش خود را به خوبي ايفا نمايد.
فلاح زاده در پايان خواستار بهره مندي از ديدگاهها و نظرات سازنده اين اتاق در مباحثي چون نمايشگاه و پايانه صنعتي، كريدور و پارك علم و فنآوري و تدوين پيش نويس مصوبات سفر دوم اعضاي هيات دولت به استان شد.
شايان ذكر است در پايان اين ديدار، استاندار از بخش هاي مختلف اتاق بازرگاني يزد ديدن كرد.