به رياست مدير كل امور اجتماعي استانداري برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، " سعيد عبداللهي " روز دوشنبه در اين جلسه اظهار داشت: اين جلسه با هدف شبكه سازي سازمان هاي مردم نهاد حوزه حمايتي و خيريه و همچنين شناسايي ظرفيت ها و احصا ضعف ها و مشكلات سازمان هاي مردم نهاد تشكيل شده است.
وي با اشاره به حضور موسسات مردم نهاد زير نظر بهزيستي، نيروي انتظامي و استانداري در اين جلسه، گفت: طي 15 روز آينده تشكل هاي فعال آمادگي خود را اعلام كنند تا مجمع تشكل هاي خيريه استان شكل گيرد.
عبداللهي در خصوص علت تشكيل مجمع تشكل هاي خيريه استان خاطر نشان ساخت: هم پوشاني موسسات خيريه و عدم موازي كاري از مهمترين علل اين امر است.
وي همچنين از راه اندازي نرم افزار جامع با هدف كمك به جامعيت بخشيدن خدمات موسسات غير دولتي زير نظر بهزيستي خبر داد.
در اين جلسه نمايندگان تشكل هاي مردم نهاد به ارائه گزارش در زمينه كاري خود پرداختند و بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل مطرح شده صورت گرفت.