مدير كل حقوقي و امور قراردادهاي سازمان شهرداري و دهياريهاي كشور:

بيش از 80 درصد رضايت مندي مردم در كشور را در حوزه شهرداري ها مي توان تعريف كرد.

مدير كل حقوقي و امور قراردادهاي سازمان شهرداري و دهياريهاي كشور خواستار احترام ويژه شهرداران به كارشناسان حقوقي شد و خاطر نشان ساخت: شهرداران بايد با بكارگيري افراد حقوقي سوء نيت را از خود دور كنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومي استانداري يزد، "سرتيپي" روز چهارشنبه 19 مرداد ماه در جلسه ساماندهي و ارتقاي سطح دانش و بهداشت حقوقي شهرداريها اظهار داشت: حوزه كاري شهرداران از اهميت بسزايي برخوردار است و مي توان از آن به عنوان كاري حياتي و سرنوشت ساز ياد كرد كه آبروي دولت ها و سرنوشت حاكميت به نحو بسيار عميقي با فعاليت حوزه شهري و شوراها ارتباط دارد.
وي افزود: لبه تماس جامعه با حاكميت شهرداران هستند و بيش از 80 درصد رضايت مندي مردم در كشور را در حوزه شهرداري ها مي توان تعريف كرد.
سرتيپي ادامه داد: شاخص هاي افراد براي زندگي در يك كشور، بسته به نحوه عملكرد شهرداريهاست بنابراين نقش شهرداري در يك كشور بنيادين است كه اين اعتقاد بايد در نگرش ما بارور شود.
وي خطاب به شهرداران استان گفت: بايد باور كنيم كه از يك خانواده دو هزار و 800 نفره هستيم كه اگر بتوانيم در راستاي واقعي خود به ايفاي نقش بپردازيم بسياري از مشكلات حل مي شود.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه حمايت غذايي و غذا زدايي دو اولويت اصلي اين اداره كل است، بيان كرد: غذازدايي در راستاي رفع مشكلات مردم در شهرداريها صورت گرفته است.
وي خواستار احترام ويژه شهرداران به كارشناسان حقوقي شد و خاطر نشان ساخت: شهرداران بايد با بكارگيري افراد حقوقي سوء نيت را از خود دور كنند.
سرتيپي در بخش ديگري از سخنان خود استان يزد را با معضل  خشكسالي روبرو دانست و افزود: اين معضل موجب حاشيه نشيني در شهرها مي گردد و ورود افراد غير بومي به بافت تاريخي را به دنبال دارد.
مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري نيز از جمعيت يك ميليون و 75 هزار نفري استان يزد خبر داد و گفت: 21 شهر در استان يزد وجود دارد كه شهر يزد با 486 هزار نفر جمعيت و اختصاص بيش از 45 درصد پر جمعيت ترين و خضرآباد كم جمعيت ترين شهر استان محسوب مي شود.
"سيد رضا خادمي" اظهار داشت: 74 درصد جمعيت استان در مناطق شهري ساكن هستند و بيش از دو هزار و 770 نفر شاغل در شهرداري هاي استان به خدمت مردم استان مشغول مي باشند.
وي خاطر نشان كرد: تعداد اعضاي شوراهاي اسلامي شهر در استان يزد به يكصد و بيست و نه نفر مي رسد.
خادمي همچنين از تعامل با قوه قضائيه در راستاي تشكيل شعبه خاص بحث شهرداريها در استان خبر داد.
مدير كل دفتر فني استانداري نيز از وجود 259 هزار نفر خانوار و 251 هزار واحد مسكوني در استان خبر داد و افزود: تراكم خانوار به واحد مسكوني در استان يزد يك و سه صدم درصد است كه بايد آمار افرادي كه بيش از يك خانه دارند و خانه هاي فاقد سكنه را نيز در اين آمار لحاظ كرد.
"يادگاري" گفت: استان يزد چهار هزار و 800 هكتار بافت فرسوده شهري دارد.

 

افزودن نظرات