به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، در اين جلسه با  تمديد فعاليت 6 تشكل مردمي موافقت شد.
اين سازمانهاي مردم نهاد عبارتند از؛ امور خيريه اكرام طاها، نجوم آسمان شب كوير، فرهنگسراي تخصصي امام مهدي(عج)، شوراي هماهنگي روابط عموميهاي استان، موسسه خيريه  فروغ جواد و انجمن علمي آموزشي فوريتهاي پزشكي.
 در ادامه اين جلسه با راه اندازي چند تشكل مردمي در حيطه شهرستاني موافقت شد.