حماسه حضور/

 به گزارش روابط عمومی استانداری یزد،"محمود زارع رشکوئیه" گفت: کلیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز فراهم و تمهیدات لازم اندیشیده شده است.
وی تصریح کرد: تا کنون هیچ مشکلی در این زمینه گزارش نشده است.