به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، در ادامه اين برنامه آموزشي اعضاي شوراهاي شهر شهرستان هاي بافق، بهاباد، تفت و صدوق آموزش هاي لازم را فرا گرفتند.
در اين نشست ها مباحثي همچون چگونگي تعيين هيات رئيسه، تنظيم صورت جلسات، روال سيستم اداري و گزينش نيرو، چگونگي كسب درآمد و هزينه كرد آن، مسائل مربوط به كميته انطباق فرمانداري ها و نحوه شكل گيري هيات هاي حل اختلاف و فرآيند رسيدگي به تخلفات شوراهاي اسلامي آموزش داده شده است.