مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد خواستار شد:

استفاده مناسب از ظرفيت تشكلهاي مردمي

مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري گفت:شايسته است از ظرفيت سازمانهاي مردم نهاد براي رفع مسائل و مشكلات مناطق ويژه اجتماعي و كاهش آسيبهاي آنها به نحو احسن استفاده شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، رئيس اداره آسيبهاي اجتماعي و رئيس اداره توسعه و سلامت اجتماعي وزارت كشور، مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و جمعي از مديران استان از منطقه ويژه اسكان در جاده فرودگاه، مؤسسه خيريه اجتماعي اسكان به عنوان سازمان مردم نهاد  فعال در اين منطقه و كمپ ترك اعتياد ماده 16 بازديد كردند.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در اين بازديدها اظهار داشت: هم انديشي و هم افزايي دستگاهها و نهادهاي مختلف استان موجب ساماندهي مطلوب فرهنگي، اجتماعي و امنيتي مناطق ويژه اجتماعي شود.
«مجيد جواديان زاده» بر نقش پررنگ سازمانهاي مردم نهاد و تشكلهاي مردمي در راستاي ارتقاي سطح اجتماعي اين مناطق تأكيد كرد.
 

افزودن نظرات