مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري یزد:

براي ارائۀ آمارهاي درست فرهنگسازي شود

مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در نشست هم‌انديشي ارتقاي كيفي توليد و انتشار آمارهاي ثبتي استان يكي از دغدغه‌ها در برنامه‌ریزی‌ها را آمار نادرست دانست و بر ضرورت فرهنگسازي براي ارائۀ آمار درست تأكيد كرد.

به گزارش اداره‌كل روابط عمومي استانداري يزد، روز چهارشنبه هفتم مهرماه نشست هم‌انديشي ارتقاي كيفي توليد و انتشار آمارهاي ثبتي با هدف بررسي موردي رويداد طلاق بر اساس آمار به ويژه آمار ثبتي استان با حضور مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، نمايندگان دستگاه های مرتبط و استادان دانشگاهي در سالن زنده ياد حميديا استانداري برگزار شد.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري آمارهاي ثبتي استان را تعيين كننده دانست و گفت: استان براي برنامه ريزي درست نيازمند جمع آوري اطلاعات و ارائۀ گزارش هاي آماري هدفمند است.
«مجيد جواديان زاده» طلاق را دومين آسيب اجتماعي دانست كه مقام معظم رهبري جزو آسيب هاي چهارگانه اعلام كرده اند و افزود: قطعأ براي مبارزه با اين آسيب ها نياز به نگاهي آسيب شناسانه داريم و بايد بررسي كرد كه آيا اطلاعات مربوط به طلاق زوجين از طريق داده هاي ثبتي در استان يزد شدني است؟
وي تهيۀ آمار مرتبط با طلاق را مرحلۀ نخست سياستگزاري ها عنوان كرد و ادامه داد: در نظر داريم با به دست آوردن نيازهاي آماري دستگاه ها و توليد اين آمارها، در حوزه هاي مختلف سياستگزاري و برنامه ريزي كنيم.
جواديان زاده با تأكيد بر فرهنگسازي جامعه، تصريح كرد: براي توليد آمار درست كه همراه با جلب اعتماد جامعه باشد نياز به اولويت بندي داده هاست.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري گفت: الگوهاي طلاق نسبت به سال هاي گذشته از دلايل اقتصادي به سمت فرهنگي پيش رفته و تفاوت كرده است از اين رو برنامه ريزي و فرهنگسازي براي برون رفت از اين آسيب اجتماعی ضرورت دارد.
در اين نشست مهمترين شاخص هاي مرتبط با طلاق در قالب پيشنهاد بيان شد و دربارۀ نحوۀ جمع آوري شاخص هاي طلاق و همكاري دستگاه هاي متولي براي به دست آوردن آمارهاي مرتبط هم انديشي شد.
 

افزودن نظرات