معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد:

حفظ كرامت و آزادي هاي انساني مورد تاكيد قانون اساسي و اسلام است

معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت: يكي از فلسفه هاي طرح همزمان حفظ حريم امنيت عمومي و صيانت از حقوق شهروندي اين است كه بايد موازنه اي بين اين دو در جامعه برقرار باشد و اين دو موضوع با رعايت حفظ موازنه جايگاه و ظرفيتشان مورد توجه قرار گيرند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، " محمد علي طالبي " روز سه شنبه 23 ديماه در دومين جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي استان كه به منظور پيگيري مصوبات اولين جلسه ستاد صيانت استان ، ارائه گزارش اقدامات انجام شده در ستاد صيانت شهرستانها توسط فرمانداران و تجليل از مسئولين دستگاه هاي برتر ستاد صيانت استان در سالن شهيد موحدين استانداري يزد برگزار شد، گفت: يك نوع برخورد و رويكرد تبليغاتي نسبت به موضوع صيانت از حريم عمومي و حقوق شهروندي در حال اتفاق است كه مناسب براي اين دو موضوع ارزشمند نيست ، بنابراين تمام دستگاه ها ي اجرايي بايد اين موضوع را رعايت نمايند و با موضوع صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي برخوردي تبليغاتي نداشته باشند.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد افزود: بحث صيانت از حقوق شهروندي و حفظ حريم امنيت عمومي فراتر از مفهومي كه دارد به عنوان يك راهبرد ارزشمند در نظام مقدس جمهوري اسلامي دنبال مي شود و جزء سياست ها و برنامه هاي دولت تدبير و اميد است.
وي ادامه داد: اهميت اين موضوع به نيازي است كه جامعه ما به حفظ حريم امنيت عمومي دارد چون كه حفظ حريم امنيت عمومي در حقيقت قوام دهنده جامعه است و همچنين حريمي است كه رعايت آن توسط همه افراد جامعه چه مردم و چه مسئولين و نهادهاي مختلف عمومي واجب است كه با رعايت آن مي توانيم شاهد حفظ امنيت در همه ي عرصه ها باشيم .
طالبي تصريح كرد: رعايت هنجارهاي اعتقادي ، ديني و عرفي جامعه به بحث حريم امنيت عمومي برمي گردد و اگر ما بحث حجاب و عفاف را در اين موضوع داريم به اين علت است كه عفاف و حجاب نوعي باز گو كننده حريم امنيت عمومي است كه رعايت آن مي تواند در حفظ اين حريم كمك نمايد.
وي خاطر نشان كرد: جايگاه و اهميت بحث صيانت از حقوق شهروندي برگرفته از آموزه هاي ديني ما است كه در همه جا تاكيد بر حفظ كرامت انساني شده است و متاثر از همين موضوع و اهداف و آرمانهايي است كه انقلاب اسلامي داشته و بحث حفظ كرامت و آزادي هاي انساني در قانون اساسي به نوعي مورد تاييد قرار گرفته است.
اين مقام مسئول اظهار داشت: در بحث امنيت و جايگاه صيانت از حقوق شهروندي و حفظ حريم امنيت عمومي آن چيزي كه مهم تلقي مي شود آگاه بودن و آگاه ساختن مردم نسبت به حقوق شهروندي است و رعايت حقوق شهروندي يك الزام براي همه ي دستگاه هاي اجرايي خصوصا نهاد حاكميت است .
وي افزود: رعايت حقوق شهروندي هم يك تعهد اعتقادي و ديني است و هم يك الزام قانوني براي همه ما ، بنابراين لازم است در اين عرصه كارهاي كليشه اي را كنار بگذاريم و بدون آنكه به ابعاد تبليغاتي و رسانه اي موضوع توجه كنيم به صورت جدي حفظ حريم امنيت عمومي و حفظ حقوق شهروندي را در دستور كار خود قرار دهيم و حركت هاي موثردر اين زمينه انجام گيرد كه اثرات آن را در جامعه لمس نماييم .
طالبي ادامه داد: حفظ حريم امنيت عمومي و حفظ حقوق شهروندي از جمله كارهايي هست كه دقيقا اثر و بازخورد آن بلافاصله مي تواند در جامعه ديد، بنابراين اگر تصميم بر آن است كه در جامعه مباحث عفاف و حجاب را دنبال كنيم بايد بازخورد آن را نيز در جامعه ببينيم و اگر نتوانيم شاهد بازخورد آن در جامعه باشيم ناشي از اين است كه تصميم ما درست و كارشناسانه نبوده است و همچنين اگرموضوع حفظ حقوق شهروندي را مورد بحث قرار دهيم بايد اثرات آن را نيز در جامعه ببينيم .
وي افزود: يكي از فلسفه هاي همراه بودن اين دو موضوع يعني حفظ حريم امنيت عمومي و صيانت از حقوق شهروندي شايد اين است كه بايد يك موازنه اي بين آنها برقرار باشد و اين دو موضوع بارعايت حفظ موازنه جايگاه و ظرفيتشان بايد مورد توجه قرار گيرد.
طالبي ادامه داد: موازنه بين اين دو موضوع بايد در فعاليت هاي كميته هاي صيانت در شهرستانها و ستادهاي صيانت در دستگاه هاي اجرايي رعايت شود.
وي در خصوص برنامه هاي كه لازم هست در ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي اجرا شود گفت: برگزاري يك دوره كارگاه آموزشي در رابطه با عفاف و حجاب و حقوق شهروندي براي دبيران و كارشناسان ستاد صيانت دستگاه هاي اجراي و فرمانداري ها مورد نياز است كه بايد دنبال شود.
معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت: تشكيل كميته ترويج و آموزش ستاد صيانت استان با محوريت دفتر آموزش و پژوهش استانداري از جمله اقداماتي است كه بايد در ستاد امنيت عمومي و حقوق شهروندي به آن توجه شود.
وي ادامه داد : در جلسات شوراي اداري استان و شهرستان ها بايد قسمتي از وقت جلسه را به موضوع ستاد صيانت و آشنايي مديران شهرستان ها و استان با دستور العمل ها و برنامه هاي ستاد تعلق گيرد.
طالبي تصريح كرد: يك كميته تخصصي عفاف و حجاب با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل شود و نتايج آن به جلسات عمومي خود ستاد اعلام گردد و همچنين تبليغات محيطي اثر بخش در حوزه عفاف و حجاب و حقوق شهروندي مورد نياز است كه بايد كميته هاي مطرح شده آن را دنبال نمايند.
معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استانداريزد در پايان گفت: فرمانداران شهرستانها بايد در حوزه شهرستاني خود همايش ، نشست و جلسات آموزشي اخلاق در حوزه صيانت از حقوق شهروندي را براي مديران و كارشناسان ستاد صيانت شهرستان تحت مديريت خود داشته باشند.
در اين جلسه " مجيد جواديان زاده " مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استاندار يزد با ارائه مصوبات جلسه اول ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي استان از فرمانداران شهرستانهاي استان خواست تا در خصوص مصوبات ارائه شده گزارشي از عملكرد خود ارائه نمايند.

 

افزودن نظرات