فناوري اطلاعات ضامن بقا و تداوم فعاليت هاي اثربخش در سازمان است

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري يزد ارتباطات و فناوري اطلاعات را ضامن بقا و تداوم فعاليت هاي اثربخش در سازمان دانست و بر گسترش فعاليت هاي استان در مسير تحقق دولت الكترونيك تاكيد كرد.

 به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،كميته فناوري اطلاعات و توسعه دولت الكترونيك استانداری  با حضور « علي زيني وند» معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري يزد و مشاركت فرمانداران از طريق ويدئو كنفراس تشكيل جلسه داد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري يزد گفت: با توجه به سرعت پيشرفت تكنولوژي هاي ارتباطي، فناوري اطلاعات ضامن بقا و تدوام فعاليت هاي موثر در يك سازمان است و بدون بهره مندي از آن، امكان استفاده از روش هاي نوين و رقابت با سازمان هاي ديگر وجود ندارد.
«علي زيني وند» افزود: با توجه به حركت كشور در مسير تحقق اهداف دولت الكترونيك و  توانمندي هاي استان در زمينه دانش و فناوري،كميته فناوري اطلاعات و توسعه دولت الكترونيك نيز بايد به شكل فعال تري عمل كند.
زيني وند خاطرنشان كرد: زيرساخت هاي استانداري و فرمانداري ها در اين حوزه مورد بازبيني و بروزرساني قرار گيرد و از سوي ديگر براي تقويت رديف بودجه تعميرات و نگهداري فرمانداري ها در زمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات پيگيري و اقدامات موثري انجام شود.
وي اظهار داشت: يزد مي تواند به عنوان استاني پيشران و الگو در زمينه تقويت تجهيزات و گسترده دامنه خدمات با بهره گيري از دانش روز و نیروهای متخصص ايفاي نقش نمايد.
معاون استانداري يزد بيان كرد: تقسيم وظايف به شكل تخصصي در فرمانداري ها و استانداري با عنوان هر كارشناس يك سرويس و بهره مندي از توان تخصصي كارشناسان فعال در زمينه فناوري اطلاعات امري اثرگذار است و علاوه بر سرعت بخشي به اين موضوع،كيفيت خدمات را نيز تقويت مي كند.
زيني وند افزود: در موضوع تقسيم ارائه هر خدمت و پشتيباني در مجموعه استانداري و فرمانداري ها توسط يك كارشناس به سراسر استان،زمانبندي موثر،آموزش،مهارت افزايي و تعريف مدلي تعاملي و كارآمد ضروريست تا اين رويكرد با نتايج خوبي روبه رو شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري يزد در پايان گفت: فعال سازي سامانه مديريت اسناد زمينه ذخيره سازي،بازيابي،جستجوي سريع و قابل انعطاف اطلاعات را فراهم مي سازد و براي اجراي موفق اين موضوع نيز فرهنگ سازي اداري و آموزش پرسنل براي سرعت بخشي به اجراي فراگير سامانه نیازمند توجه است.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع

افزودن نظرات