پیگیری بازگشت شعبه بانک ملت هرات در دستور کار فرماندار خاتم قرار گرفت

 پیرو سفر استاندار محترم به شهرستان خاتم و درخواست عمده مردم شهر هرات مبنی بر مساعدت در راه اندازی بانک ملت شعبه هرات، دکتر فاطمی استاندار دستورات لازم را به میربهبودی فرماندار مبنی بر پیگیری این خواسته مردم از طریق سرپرستی بانک ملت استان ابلاغ نمود که بلافاصله باپایان سفر یک روزه استاندار موضوع در دستور کار فرماندار قرار گرفت و ایشان طی نشستی با"درویشی" مدیر شعب بانک ملت استان و معاونین با بیان مسائل و مشکلات و گزارشی  از ظرفیت ها و پتانسل های شهرستان و منابع درآمدی و همکاری در تامین منابع مالی خواستار تحقق این مطالبه مردمی شدند که در ادامه درویشی مدیرشعب بانک ملت استان قول مساعد در راه اندازی این شعبه از طریق پیگیری و مکاتبه با بانک مرکزی در فعال سازی کد قبلی با توجه به زیر ساخت های موجود را دادند