اولين سفرفرماندار و مديران شهرستان خاتم به صورت گروهي در بخش مروست انجام شد.
به گزارش خبرنگار خاتم نیوز، سيد ناصر امامي درجلسه شوراي اداري شهرستان كه با حضورميرزايي پورمديركل نظارت و بازرسي استان تشكيل شد  با بيان اينكه ،مسائل و مشكلات مردم بررسي و توسط مديران  پيگيري لازم  انجام خواهد شد افزود: مشكلات مردم درروستاهاي توتك ،كرخنگان،چنارناز وشهرمروست مورد بررسي قرار گرفت كه ازجمله مشكل مردم مروست بحث دودانگ وقف مروست به آستان قدس رضوي مي باشد كه جهت صدور سند مردم با مشكل مواجه هستند فرماندار خاتم دراين  مورد از مدير كل محترم نظارت و بازرسي استان خواست كه راهكار قانوني اين موضوع رابه مردم اعلام نمايند تا انشاء ا...بتوانيم  باپيگيري مشكل مردم را مرتفع نمائيم ميرزائي پور مدير كل نظارت وبازرسي دراين جلسه نيز با بيان اينكه هرچه مسئولين به اين مردم محروم كمك نمايند خود نوعي تشكر و قدرداني است افزود:
يك شخص ناظر بايد روي عملكرد خود درجهت رسيدن به اهداف يك سازمان نظارت نمايند و سازمان نظارت و بازرسي از طريق خط 136 ويااز اين طريق  مكاتبه و ياحضوري آماده جمع آوري هر گونه اطلاعات وشكايات مردم مي باشد ودر شهرستانها هم رابطيني قرار داديم كه بايد براساس قوانين ومقررات به عنوان رابط اين سازمان مردم مي توانند مسائل ومشكلات وشكايات خود را به آنها اعلام نمايند.
ميرزايي گفت:درسال جاري  مسائل وسوانح جاده اي كه به  دربعضي از نقاط بدليل عدم استاندارد بودن راهها بوده است بررسي ،اقدام لازم معمول ونسبت  به بهبود وكاهش سوانح پيشنهادات لازم ارائه خواهدشد. ونيز بازرسي مختص از مديريت جهادكشاورزي خاتم درخصوص طرحهاي اشتغالزا وكم هزينه  درسال آينده  انجام خواهد شد.وبررسي وضعيت استاندارد هاي خدمات درجهت پاسخگويي دستگاههاي اجرايي نسبت به ارباب ورجوع كه بايد هر اداره برنامه اي درجهت كاهش بروز عوامل نارضايتي داشته باشد درسال آينده بيش از 4دستگاه بازرسي خواهد شد. لازم بذكراست : درپايان  اين سفرشهرستاني فرماندارومسئولين شهرستان، مصوباتي درجهت بهسازي و حل ومشكلات كشاورزي ،ورزش ،بهداشت ، راههاي بين مزارع وغيره اتخاذ ومقررشد توسط ادارات ذيربط پيگيري واقدام لازم بعمل آيد.