بازديدسرزده فرماندارخاتم ازهنرستان كشاورزي كوثر شهرستان
به گزارش خبرنگار ايسنا،سيد ناصرامامي از بخش هاي مختلف اين هنرستان از جمله تاسيسات،مزارع،خوابگاه دانش آموزان،چاههاي آب هنرستان،آشپزخانه،انبارموادغذايي وسالن غذاخوري بازديدكرد.وي همچنين درجمع مسئولين آموزش وپرورش شهرستان ومعاون آموزش وپرورش استان ،با بيان اينكه شهرستان خاتم يكي ازقطب هاي كشاورزي است ضرورت دارد در جهت مكانيزه كردن كشت همچنين بالا بردن آگاهي كشاورزان واستفاده بهينه از آب و خاك و امكانات و استعدادهاي موجود درجهت بالا بردن توليد محصولات تلاش شود.
رستگارخبرنگار شهرستان