در پی سفر یک روزه مدیرکل امور روستایی استان به شهرستان خاتم؛

بازدید مدیرکل امور روستایی استان از روستاهای بخش های مرکزی و چاهک شهرستان خاتم؛

دکتر طالبی مدیرکل امور روستایی استان با حضور در شهرستان خاتم، ضمن جلسه با فرماندار خاتم، با حضور در روستاهای شهرستان از نزدیک شرایط این روستاها را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:
دکتر طالبی مدیرکل امور روستایی استان یزد به همراه عباسی معاون دفتر روستایی در سفری به شهرستان خاتم با اکبریان فرماندار خاتم دیدار و گفت و گو کرد. در این نشست پیرامون مسائل مختلف از جمله موضوع کارخانه تولید مصالح کوهی دهیاریها و پروژه های فعال و نیمه فعال روستایی گفت و گو شد.

همچنین دکتر طالبی حضور در کارخانه تولید مصالح کوهی شهرستان خاتم از نزدیک شرایط این کارخانه را مورد بررسی قرار داد. در ادامه با حضور در روستاهای بخش های مرکزی و چاهک از نزدیک شرایط این روستاها را مورد پایش قرار گرفت.