به مناسبت روز ملی روستا و عشایر صورت گرفت؛

برگزاری جشنواره روستا و عشایر در شهرستان خاتم؛

جشنواره روز ملی روستا و عشایر در شهرستان خاتم به میزبانی روستای کوشک بخش مرکزی برگزار شد؛

به مناسبت روز ملی روستا و عشایر در شهرستان خاتم با حضور مردم و مسئولین جشنواره روستا و عشایر در روستای کوشک بخش مرکزی شهرستان خاتم برگزار شد.
در حاشیه این جشنواره نوای گرم و دلنشنین محلی اجرا و لباس های محلی، انواع تولیدات دامی و کشاورزی، صنایع دستی و ... به معرض نمایش قرار داده شد.

۱۵ مهرماه ۱۴۰۲