برگزاری جلسه شورای مسکن شهرستان خاتم

جلسه شورای مسکن  شهرستان خاتم با حضور "اکبریان" فرماندار خاتم "زارع" معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، مدیران و مسئولین عضو این شورا در محل سالن جلسات فرمانداری با هدف هماهنگی و هم افزایی بین دستگاهی  و بررسی آخرین اقدامات انجام شده در خصوص مصوبات جلسات قبل برگزار شد.