تقدیرسرپرست فرمانداری خاتم از پرسنل آزمایشگاهی شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی

✍ همزمان به مناسبت 30 فروردین ماه  روز علوم آزمایشگاهی “اکبریان" سرپرست فرمانداری خاتم به اتفاق "حسینی" معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرمانداری، با حضور در شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان آیت الله خاتمی ضمن عرض خداقوت با اهدا گل و لوح اززحمات پرسنل آزمایشگاه تقدیربه عمل آوردند.
▪️گفتنی است: در ادامه اکبریان سرپرست فرمانداری با همراهی دیگر مسئولین از بخش تازه تاسیس "عفونی" بیمارستان آیت الله خاتمی بازدید نمودند.