دومين جلسه كميته
دومين جلسه كميته ستاد سيمرغ با حضور بخشدارمركزي خاتم مشاورفرمانداردرامور بانوان درمحل فرمانداري خاتم برگزار شدو... بخشدارمركزي خاتم دراين جلسه گفت: به منظور اجراي هرچه بهتر برنامه هاي سي امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ستاد سيمرغ با هماهنگي هاي بعمل آمده وبا استفاده از ظرفيتها وتوانمند يهاي دستگاههاي اجرايي وتشكلهاي غير دولتي وعموم زنان وبا همكاري ستاددهه فجر شهرستان تشكيل شد علي اكبريان با بيان اهميت نقش زنان درانقلاب وهمچنين تاثيرات مثبت انقلاب اسلامي درحوزه زنان وخانواده پرداخت.وي با اعلام خبر برگزاري نمايشگاه سيمرغ دردهه فجر ،از همه دستگا ههاي مربوط براي شركت فعال ذرآن دعوت كردواظهار اميدواري كرد: با همكاري وپيگيري فعالانه درحوزه بانوان بهترين غرفه ها رادرحوزه بانوان داشته باشيم . بخشدارمركزي ازبرنامه هاي متنوعي چون تجليل اززنان نمونه درعرصه هاي مختلف فرهنگي ،عقيدتي ،هنري و...برگزاري مسابقات جذاب هنري ،برگزاري همايش حجاب وعفاف اربرنامه هاي متنوع ديگر ويژه اين عيان درنظر گرفته شده است . خبرنگار: رستگار