عيادت فرماندارخاتم ازپنچ نفراعضاي خانواده شهيد براتي درحادثه انفجار گپسول گاز در هرات
بازديد و از نزديك درجريان وضعيت درمان آنان و مسائل مربوط به آن قرار گرفتند بنابراين گزارش دراين حادثه كه دراثرنشت گاز از كپسول وآتش سوزي ناشي ازآن اتفاق افتاد5نفراز خانواده شهيدبراتي ازجمله پدرومادر وبرادرشهيد دچار سوختگي گرديدند واز نكات قابل توجه دراين آتش سوزي  اينكه براثر شدت انفجار نورگير ساختمان ازجا كنده شده بود اما به قاب عكس شهيد كه تنها بايك ميخ به همان ديوار نصب بودكمترين آسيبي نرسيده است.
لازم بذكراست: درديداربا خانواده شهيدبراتي امام جمعه هرات وجمعي ازپرسنل فرمانداري، فرماندار راهمراهي كردند.
روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم