فرماندارخاتم :جهت ارتقاء كيفيت نان برنامه ريزي لازم انجام شود.
سيد ناصر امامي با بيان اينكه با توجه به نامگذاري سال جاري ازسوي مقام معظم رهبري به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف تصريح كرد:متاسفانه دولت هرساله ميلياردها ريال را به عنوان يارانه جهت تامين آرد كشور هزينه مي كند كه قسمت اعظمي از نان توليدي به علت عدم كيفيت قابل مصرف نبوده و دور ريخته مي شود و خسارات بزرگي براقتصادكشور وارد مي كند.فرماندارخاتم به مسئول صنف نانوايي ها يك هفته مهلت داد تا با اعلام به كليه نانوايي ها نسبت به ارتقاء كيفيت نان خود اقدام نمايند و در غير اينصورت برابر تصميمات كميسيون تعزيرات آرد و نان با آنها برخورد خواهدشد.