فرماندار خاتم از بسيج سازندگي براي سازندگي شهرستان در اوقات فراغت استفاده شود
فرماندارخاتم درجلسه برنامه ريزي طرح هجرت ضمن تبريك سال نو و نام گذاري سال الگوي مصرف از سوي مقام معظم رهبري خاطر نشان كرد: اين نامگذاري مختص به يكسال نيست بلكه براي هميشه روش درست مصرف كردن بايد به عنوان يك فرهنگ درجامعه نهادينه شود.  

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج خاتم هم دراين جلسه گفت: بسيج در عرصه هاي سازندگي درمناطق محروم انجام مي شود. ايثار و از خودگذشتي ازجلوه هاي بارز در طرح هجرت اعلام كرد و افزود:طرح هجرت با همكاري آموزش و پرورش ،منابع طبيعي ،جهادكشاورزي ،اداره راه و ترابري وساير ادرات درسطح شهرستان اجرا شده است وي با اشاره به نامگذاري سال 88 به نام سال اصلاح الگوي مصرف برنامه ريزي سازماندهي بيشترين بازدهي مدنظر است. سرهنگ عطايي اجراي طرحهاي بسيج سازندگي كه درسال گذشته در بهسازي مدارس بكارگرفته شدند را280 نفرنام برد و گفت : بسيج سازندگي درزمينه هاي مختلف از جمله منابع طبيعي و قرق مراتع و نهال كاري،امدادرساني دركميته امداد در توزيع اقلام به افراد تحت پوشش،شركت درجشن نيكوكاري،پروژه هاي عمراني ،خدمات مديريت جهادكشاورزي،بهداشت ودرمان درزمينه مختلف ازاقدامات بسيج سازندگي در اوقات فراغت سال گذشته اعلام كرد.

 رستگارخبرنگارشهرستان