وزير آموزش و پرورش وارد شهرستان خاتم شد
علي احمدي وزير آموزش و پرورش براي بررسي مشکلات و پيگيري مصوبات قبلي هيأت دولت وارد شهرستان خاتم شد.