گزارش آماري مصوبات سفر استاني رياست محترم جمهور و هيئت دولت به استان يزد

گزارش آماري مصوبات سفر استاني رياست محترم جمهور و هيئت دولت به استان يزد
 


تاريخ تنظيم:   25/08/87
                                       

 
رديف
سازمان / وزارت
درصد پيشرفت
تعداد مصوبات
تعداد توافقات
جمع كل
اقدام نشده
در دست پيگيري
در دست اقدام
اقدام شده
 
1      
سازمان مديريت و برنامه­ريزي - نهاد رياست جمهوري
100
3
0
3
0
0
0
3
2      
بانك مركزي
100
1
0
1
0
0
0
1
3      
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي
100
1
0
1
0
0
0
1
4      
وزارت صنايع و معادن – جهاد كشاورزي
100
1
0
1
0
0
0
1
5      
سازمان تربيت بدني
52.5
4
0
4
0
1
3
0
6      
سازمان صدا و سيما
72.2
8
1
9
0
1
6
2
7      
سازمان حفاظت محيط زيست
76.4
6
1
7
0
1
3
3
8      
سازمان ميراث فرهنگي
68.75
12
0
12
0
2
8
2
9      
سازمان حفاظت محيط زيست- سازمان ميراث­ فرهنگي
90
1
0
1
0
0
1
0
10  
وزارت آموزش و پرورش
53.3
3
0
3
0
0
3
0
11  
وزارت ارتباطات و فن­آوري اطلاعات
100
6
1
7
0
0
0
7
12  
وزارت امور اقتصادي و دارايي
95
3
0
3
0
0
1
2
13  
وزارت جهاد كشاورزي
81
9
0
9
0
1
2
6
14  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
86.9
15
0
15
0
0
6
9
15  
وزارت دادگستري
64.1
8
3
11
0
3
4
4
16  
وزارت راه وترابري
67.9
14
0
14
0
2
8
4
17  
وزارت رفاه و تامين اجتماعي
83.3
6
0
6
0
0
2
4
18  
وزارت صنايع و معادن
71.9
14
0
14
0
1
6
7
19  
وزارت علوم، تحقيقات و فن­آوري
48.1
8
0
8
0
2
4
2
20  
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
74
10
0
10
0
2
2
6
21  
وزارت فرهنگ وارشاد _ سازمان مديريت و برنامه­ريزي
100
1
0
1
0
0
0
1
22  
وزارت كار و امور اجتماعي
56
5
0
5
1
0
3
1
23  
وزارت مسكن و شهرسازي
80
10
1
11
0
0
5
6
24  
وزارت نيرو
65.3
16
0
16
0
1
9
6
25  
وزارت كشور
61.3
11
1
12
1
2
5
4
26  
وزارت نفت
67.5
9
0
9
0
1
5
3
27  
وزارت بازرگاني
51.7
7
3
10
1
0
7
2
28  
وزارت بازرگاني و اقتصاد و دارايي
100
1
0
1
0
0
0
1
29  
وزارت تعاون
80.5
5
4
9
0
1
2
6
جمع كل
-
198
15
213
3
21
95
94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درصد تقريبي كلي پيشرفت مصوبات
78
-
-
-
4/1
      10
   6/44
    44