آگهى تأييد صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه شهر ميبد

بدين وسيله به اطلاع عموم اهالى حوزه انتخابيه شهر ميبد بخش مرکزی شهرستان ميبد ميرساند که صحت انتخابات در اين حوزه انتخابيه مورد تأييد قرار گرفت و در نتيجه افراد نامبرده زير :
1_آقای محمدجواد کارگرشورکي نام پدر حبيب دارای 7148 رأی
2_آقای محمدکاظم صباغي فيروزآبادی نام پدر غلامرضا دارای 6547 رأی
3_آقای علي دهقاني شورکي نام پدر قنبر على دارای 6218 رأی
4_آقای عليرضا آزادمنش نام پدر محمد دارای 5732 رأی
5_آقای جواد فياضي بارجين نام پدر هدايت دارای 5023 رأی
6_آقای سيدايمان علوی نام پدر سيدمحسن دارای 4286 رأی
7_آقای سيدابوالحسن گلاب نام پدر سيدرضا دارای 4272 رأی
 
به عنوان اعضای اصلى و
 
1_آقای مجيد زارعي نام پدرمحمدعلي دارای 4055 رأی
2_آقای سيدناصر امامي ميبدی نام پدرسيدعليرضا دارای 3883 رأی
3_آقای سيدمحمود هاشم زاده ميبدی نام پدرسيد فضل اله دارای 3448 رأی
4_آقای سيدعلي خدائي نام پدرسيد محمد دارای 3016 رأی
5_آقای محمدحسين زمانيان شورك نام پدرغلامرضا دارای 2930 رأی
به عنوان اعضای على البدل شورای اسلامى شهر انتخاب شدند .
اينک در اجرای بند 2 ماده 73 آيين نامه اجرايى انتخابات شوراهای اسلامى شهر چنان چه کسى به تأييد صحت برگزاری انتخابات معترضباشد مى تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار اين آگهى شکايت خودرا به هيأت نظارت استان مستقردر استانداری اعلام نمايد .
حسين فلاح يخداني
فرماندار و رئيس هيأت اجرايى شهرستان میبد