نتيجه اخذ رای انتخابات شهر ميبد

به استناد 61 برگ صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامى شهر ميبد، نتيجه انتخابات در اين شهر به شرح زير مى باشد:

به ترتيب دارندگان بيشترين رای، به نامزدهای انتخاباتى زير تعلق گرفته است :

1 محمدجواد كارگرشوركي 7148 هفت هزار و يکصد و چهل و هشت رای

2 محمدكاظم صباغي فيروزآبادی 6547 شش هزار و پانصد و چهل و هفت رای

3 علي دهقاني شوركي 6218 شش هزار و دويست و هجده رای

4 عليرضا آزادمنش 5732 پنج هزار و هفتصد و سي و دو رای

5 جواد فياضي بارجين 5023 پنج هزار و بيست و سه رای

6 سيدايمان علوی 4286 چهار هزار و دويست و هشتاد و شش رای

7 سيدابوالحسن گلاب 4272 چهار هزار و دويست و هفتاد و دو رای

8 مجيد زارعي 4055 چهار هزار و پنجاه و پنج رای

9 سيدناصر امامي ميبدی 3883 سه هزار و هشتصد و هشتاد و سه رای

10 سيدمحمود هاشم زاده ميبدی 3448 سه هزار و چهارصد و چهل و هشت رای

11 سيدعلي خدائي 3016 سه هزار و شانزده رای

12 محمدحسين زمانيان شورك 2930 دو هزار و نهصد و سي رای

13 سيدحبيب اله دهقاني فيروزآبادی 2877 دو هزار و هشتصد و هفتاد و هفت رای

14 مهدی زماني 2865 دو هزار و هشتصد و شصت و پنج رای

15 مهدی اكبرزاده شوركي 2808 دو هزار و هشتصد و هشت رای

16 خديجه دهقان پورمحمودآبادی 2265 دو هزار و دويست و شصت و پنج رای

17 سيدحسن موسوی ميبدی 2245 دو هزار و دويست و چهل و پنج رای

18 حسين پيشوايي 1858 يك هزار و هشتصد و پنجاه و هشت رای

19 علي فلاح مهرجردی 1835 يك هزار و هشتصد و سي و پنج رای

20 سيدعلي فاطمي فيروزآبادی 1707 يك هزار و هفتصد و هفت رای

21 مهدی زارع مهرجردی 1660 يك هزار و ششصد و شصت رای

22 سيدابوالفضل امامي ميبدی 1587 يك هزار و پانصد و هشتاد و هفت رای

23 سيدابوالفضل امامي ميبدی 1385 يك هزار و سيصد و هشتاد و پنج رای

24 اميراحسان اسحاقيه فيروزآبادی 1379 يك هزار و سيصد و هفتاد و نه رای

25 مصطفي زارع مهرجردی 1364 يك هزار و سيصد و شصت و چهار رای

26 حسين آقائي ميبدی 1348 يك هزار و سيصد و چهل و هشت رای

27 علي محمد دهقاني فيروزآبادی 1348 يك هزار و سيصد و چهل و هشت رای

28 روح اله اعلم الهدی 1260 يك هزار و دويست و شصت رای

29 حسين دهقاني فيروزآبادی 1258 يك هزار و دويست و پنجاه و هشت رای

30 هاجر شيرواني 1080 يك هزار و هشتاد رای

31 محسن دست برآورده 814 هشتصد و چهارده رای

32 مهدی زارعشاهي 746 هفتصد و چهل و شش رای

33 محمود زارع شاهي 677 ششصد و هفتاد و هفت رای

34 غلامرضا بابائي 570 پانصد و هفتاد رای

35 عليرضا خساره 564 پانصد و شصت و چهار رای

36 حميدرضا عزيزی 553 پانصد و پنجاه و سه رای

37 مصطفي شباني پورميبدی 419 چهارصد و نوزده رای

 

 

بنابراين با توجه به اينکه تعداد اعضای اصلى شورای اين شهر 7 نفر و تعداد اعضای على البدل آن 5 نفر مى باشد ، افراد مشروح زير :

- 1 آقای محمدجواد کارگرشورکي نام پدر حبيب دارای 7148 رای

- 2 آقای محمدکاظم صباغي فيروزآبادی نام پدر غلامرضادارای 6547 رای

- 3 آقای علي دهقاني شورکي نام پدر قنبر علي دارای 6218 رای

- 4 آقای عليرضا آزادمنش نام پدر محمددارای 5732 رای

- 5 آقای جواد فياضي بارجين نام پدر هدايت دارای 5023 رای

- 6 آقای سيدايمان علوی نام پدر سيدمحسن دارای 4286 رای

- 7 آقای سيدابوالحسن گلاب نام پدر سيدرضادارای 4272 رای

به عنوان اعضای اصلى و

- 1 آقای مجيد زارعي نام پدرمحمدعلي دارای 4055 رای

- 2 آقای سيدناصر امامي ميبدی نام پدرسيدعليرضا دارای 3883 رای

- 3 آقای سيدمحمود هاشم زاده ميبدی نام پدرسيد فضل اله دارای 3448 رای

- 4 آقای سيدعلي خدائي نام پدرسيد محمد دارای 3016 رای

- 5 آقای محمدحسين زمانيان شورك نام پدرغلامرضا دارای 2930 رای

به عنوان اعضای على البدل شورای اسلامى شهر ميبد انتخاب شدند .