به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،"محمد رضا فلاح زاده " عصر روز شنبه در ديدار معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در استفاده از منابع خدادادي بايد منافع را براي كشور و نظام سنجيد و سپس تصميم گرفت.
وي افزود: كسي مخالف منابع طبيعي، محيط زيست و ميراث فرهنگي نيست اما بايد با اهم في الاهم  كردن،  منافع نظام و كشور را در نظر داشته باشيم.
عالي ترين مقام اجرايي استان با يادآوري اهميت آينده نگري در كارها، خواستار اصلاح قانون و تغيير نگرش كارشناسان حوزه هاي مرتبط شد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز گفت: بخش عمده اي از مطالعات پايه معادن در كشور انجام نشده است كه با پهنه بندي و به فراخوان گذاشتن اين پهنه ها، مطالعات پايه معادن در سطح وسيع تري صورت مي گيرد.
"جعفري" تصريح كرد: در جريان پهنه بندي، پروانه اكتشاف و استخراج براي هيچ كسي صادر نمي شود.
وي مزيت پهنه بندي را شناسايي نقاط اولويت دار معدني استان در يك بازه زماني كوتاه دانست و اظهار داشت: آنچه كه امروز به عنوان پهنه  معرفي مي شود، به معناي اين نيست كه پهنه ديگري در استان معرفي نخواهد شد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود، توانمنديهاي بخش معدني كشور را يادآور شد و گفت: ايران از نظر تنوع ذخاير معدني شناخته شده ، جزو ده كشور برتر دنياست.
وي خاطر نشان ساخت: در زمان جنگ اقتصادي، بخش معدن مي تواند به اقتصاد كشور، كمك شاياني بكند.
 در اين جلسه پهنه بندي متالوژني استان يزد تشريح و پس از بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل مختلف، تصميمات لازم اتخاذ شد.