به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،"محمد رضا فلاح زاده" روز شنبه در اين ديدار ضمن تبريك اعياد شعبانيه به بررسي مشكلات اسلاميه پرداخت.

موضوع آب وقف آباد يكي از مهمترين موضوعات مورد بحث در اين جلسه بود كه استاندار براي حل آن دستور داد تا كميته اي به بررسي وضع چاه ها و قنوات اسلاميه بپردازند و پس از بررسي نتايج، تصميم گيري در اين خصوص صورت پذيرد.
احداث زيرگذر و روگذر نفر رو در اسلاميه و ايجاد تفرجگاه در عقاب كوه از ديگر درخواست هاي اهالي اسلاميه بود كه استاندار دستور بررسي آن ها را صادر كرد.