به رياست استاندار يزد برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد در اين جلسه مصوبات پيشنهادي براي چهارمين سفر استاني هيأت دولت به يزد ، به تفكيك شهرستانها و دستگاهها مورد بررسي قرار گرفت.
در اين جلسه پيرامون مسائل مطرح شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصميمات لازم اتخاذ شد.