به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، رئيس هيئت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طي حكمي" محمد حسين عليخاني" را به عنوان دبير اجرايي هيئت نظارت بر انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامي استان يزد منصوب كرد.
"محمد جواد كوليوند"در بخشي از  اين حكم آورده است: مقتضي است ضمن هماهنگي لازم با هيئت مركزي نظارت و هيئت عالي نظارت استان، اقدامات لازم برابر جداول زمانبندي انتخابات به عمل آورند.