به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، مشاور استاندار و دبير شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان دراين نشست ضمن قدرداني از ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي ، از تلاش و همكاري همه روابط عمومي ها قدرداني كرد.
"سيد عبدالمجيد قائم محمدي" با بيان اينكه سند راهبردي روابط عمومي هاي استان پس از ماه ها تلاش، تدوين و تصويب شده است اظهار داشت: تلاش روابط عمومي ها براي اجرايي شدن اين سند مي تواند ما را به اهداف مشخص برساند.
وي تصريح كرد: امروز شاهد ارتقاي جايگاه روابط عمومي ها در سازمان ها و حتي در افكار عمومي هستيم و بايد تلاش كنيم تا اين موفقيت بزرگ روز افزون باشد.
در اين مراسم از كتاب سند راهبردي روابط عمومي هاي استان يزد رونمايي شد.
يكي از اساتيد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزد در اين نشست نكاتي را درباره هنر خوب نوشتن در روابط عمومي يادآور شد.