به گزارش روابط عمومي استانداري يزد دكتر محمود احمدي نژاد در سفر يك روزه خود به اين استان پروژه هاي متعدد  عمراني،صنعتي و كشاورزي را در شهرستانهاي استان يزد مورد بهره برداري قرار خواهد داد.
اخبار تكميلي متعاقباَ اعلام مي گردد.